Parraides elektronu mikroskopi

Paðreizçjâ laikâ tehnoloìija attîstâs ïoti dinamiski. Tagad mçs varam apbrînot objektus ne tikai makroelektrostacijâ, bet arî mazâkâ mçrogâ, kas ir nano mçrogs. Ðajâ ziòâ galvenokârt tiek izmantoti elektronmikroskopi.

EcoSlim EcoSlim Īsā laikā efektīva slimības figūra

Paðlaik uzòçmums Carl Zeiss AG ir ïoti pieòemams uzòçmums, kas raþo cita veida optisko kameru. Uzòçmums dibinâts 1846. gadâ. Tâs organizatori bija Carl Zeiss un Ernst Abbe, un Otto Schott. Sakarâ ar to, ka uzòçmums ir bagâts notikums citas optisko kameru metodes darbâ, ðîs iestâdes materiâlus raksturo ïoti liela klase. Paðlaik viena no interesantâkajâm optiskajâm ierîcçm, ko iesaka daudzâs augstskolâs, ir elektronu mikroskops. Tâ ir tâda pati ierîce, kas attçloðanai izmanto elektronu staru kûli. Pateicoties tam, ir iespçjams apðaubît materiâla struktûru lîdz atomu stâvoklim. Bet ir vçrts zinât, ka paraugam, lai es varçtu atrast pçdçjo ierîces tipu, bûtu jâveic elektrîba. Pçdçjâ stâvoklî, pirms viòa sâk uzdot viòai, atseviðíâ ierîce ir pârklâta ar metâla slâni. Jâapzinâs, ka laboratorijas aprîkojuma aktivitâtei ir nepiecieðama bagâta cilvçku pieredze. Ir vçrts, ka pçtîjumi, kas veikti ar zeiss mikroskopiem, parasti rada lieliskus secinâjumus no augstas kvalitâtes fotogrâfiju sâkuma, bet tam ir nepiecieðamas reâlas zinâðanas par iekârtu darbîbu.Elektronu mikroskopi ir neatòemams rîks, kas tiek atskaòots daþâdu materiâlu struktûru izpçtç. Un viòa pakalpojums bieþi ir ïoti pieskâriens un viòam ir nepiecieðama bagâta pieredze.